Personuppgiftspolicy


JR Textilgruppen i Stockholm AB

1 ALLMÄNT

1.1 Inledning
1.1.1 Din integritet är viktig för JR Textilgruppen i Stockholm AB (”Textilgruppen”) och Textilgruppen är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I denna policy informerar Textilgruppen dig om vilka typer av personuppgifter Textilgruppen kan komma att behandla, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. Textilgruppen informerar dig vidare om vilka rättigheter du har samt hur du kommer i kontakt med Textilgruppen vad gäller exempelvis frågor kring denna policy eller Textilgruppens personuppgiftsbehandling.
1.1.2 Du har ingen skyldighet att lämna dina personuppgifter till Textilgruppen. För det fall du avstår från att lämna personuppgifter kan det innebära att Textilgruppen inte kan tillhandahålla dig Textilgruppens utbud av produkter och tjänster, behandla din ansökan om jobb eller skicka nyhetsbrev och inbjudningar till dig. 1.2 Personuppgiftsansvarig
1.2.1 Det svenska företaget JR Textilgruppen i Stockholm AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

JR Textilgruppen i Stockholm AB
Box 7016, 187 11 Täby

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556690–6037
Auktoriserad representant: Jan Rydegran

1.3 Var dina uppgifter lagras
1.3.1 De personuppgifter Textilgruppen samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EU-kommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

1.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter
1.4.1 Textilgruppen använder sig av leverantörer för att genomföra underhåll av system, dataanalyser, revision, betalningar, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att på Textilgruppens vägnar genomföra dessa uppgifter. Leverantörerna lyder under en skyldighet att varken avslöja eller använda dina personuppgifter i ändamål som sträcker sig utöver ovanstående uppdrag. Textilgruppen vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

2 KUND, LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

2.1 Inledning
2.1.1 Om du är kund, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan Textilgruppen komma att samla in, lagra och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 2.

2.2 Vilka personuppgifter Textilgruppen behandlar
2.2.1 De personuppgifter Textilgruppen behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande på mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten Textilgruppen haft med dig.
2.3 Hur personuppgifterna samlas in

2.3.1 Textilgruppen kan antingen samla in dina personuppgifter genom beställning från privata eller offentliga register, alternativt från andra liknande källor, eller erhålla uppgifterna direkt från dig, kunden, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten mellan Textilgruppen och ovanstående.

2.4 Ändamål och rättslig grund
2.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att ingå och hantera avtal med Textilgruppens kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter kan också behandlas i syfte att säkerställa efterlevnad av Textilgruppens legala skyldigheter vilket bland annat kan aktualiseras i samband med hantering av personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet. Behandlingen sker med stöd i Textilgruppens berättigade intresse att hantera relationerna med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
2.4.2 Personuppgifterna kan också komma att behandlas för ändamålet att, genom dig, behålla och utveckla relationen med respektive kund, leverantör och samarbetspartner och, under förutsättning att du inte motsatt dig det, marknadsföra Textilgruppens tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i Textilgruppens berättigade intresse att behålla och utveckla relationerna med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

2.5 Vem som har tillgång till dina uppgifter
2.5.1 Utöver vad som anges ovan i punkt 1.4.1 delar Textilgruppen dina personuppgifter med de speditörer Textilgruppen använder för att leverera dina varor.

2.6 Hur länge personuppgifterna lagras
2.6.1 Textilgruppen lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge kund-, leverantörs, och/eller samarbetspartsrelationen pågår. Inom tre månader efter att aktuell relation har sagts upp eller efter det att Textilgruppen fått besked om att din ställning som kontaktperson upphört raderar Textilgruppen normalt dina personuppgifter. Under förutsättning att du inte motsätter dig det kan personuppgifter som exempelvis namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick dock komma att lagras efter tremånadersperioden i syfte att behandlas för marknadsföringsändamål. I den mån du motsätter dig den fortsatta lagringen kommer ovanstående uppgifter att raderas. Dina personuppgifter kommer dock oavsett samtycke vara föremål för fortsatt lagring i den utsträckning och under den tid som Textilgruppen lyder under lagringsskyldighet enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

3 POTENTIELL KUND, LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

3.1 Inledning
3.1.1 Om du är potentiell kund, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan Textilgruppen komma att samla in, lagra och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt.

3.2 Vilka personuppgifter Textilgruppen behandlar
3.2.1 De personuppgifter Textilgruppen behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos Textilgruppen, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande i mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten Textilgruppen haft med dig.

3.3 Hur personuppgifterna samlas in
3.3.1 Textilgruppen kan antingen samla in dina personuppgifter genom beställning från privata eller offentliga register, alternativt från andra liknande källor, eller erhålla uppgifterna direkt från dig, kunden, leverantören, samarbetspartnern, potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner eller någon som förmedlar kontakten mellan Textilgruppen och ovanstående.

3.4 Ändamål och rättslig grund
3.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, etablera, behålla och utveckla relationen med dig som potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner eller med potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner du är kontaktperson för och, under förutsättning att du inte motsatt dig det, marknadsföra Textilgruppens produkter och tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i Textilgruppens berättigade intresse att etablera, behålla och utveckla relationerna med potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra Textilgruppens tjänster.

3.5 Vem som har tillgång till dina uppgifter
3.5.1 Se ovan under punkt 1.4.1.

3.6 Hur länge personuppgifterna lagras
3.6.1 Personuppgifterna kan komma att lagras tills du motsätter dig det, varvid de raderas.

4 KUNDER OCH LEVERANTÖRER SOM ÄR FYSISKA PERSONER

4.1 Inledning
4.1.1 Textilgruppens kunder och leverantörer är i de allra flesta fall juridiska personer. Ibland kan Textilgruppen dock komma att ingå avtal med kunder och leverantörer som är fysiska personer (konsumenter) varvid dina personuppgifter behandlas i enlighet med detta avsnitt 4.

4.2 Vilka typer av personuppgifter vi behandlar
4.2.1 De personuppgifter Textilgruppen behandlar om dig kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, betalningsuppgifter och betalningshistorik, kreditinformation och orderinformation.

4.3 Ändamål och rättslig grund
4.3.1 Textilgruppen behandlar dina personuppgifter för att administrera avtalet med dig, behandla dina beställningar och returer och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller meddelande i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Textilgruppen använder vidare dina personuppgifter för att hantera dina betalningar samt eventuella klagomål och garantiärenden gällande produkter. Textilgruppen använder också dina personuppgifter för att identifiera dig samt för att bekräfta din adress med externa partner. Samtliga ovan angivna ändamål sker med stöd av Textilgruppens skyldighet att fullgöra avtalet med dig.
4.3.2 Vissa personuppgifter kan också behandlas i syfte att säkerställa efterlevnad av Textilgruppens legala skyldigheter vilket bland annat kan aktualiseras i samband med hantering av personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

4.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter
4.4.1 Utöver vad som anges ovan i punkt 1.4.1 delar Textilgruppen dina personuppgifter med de speditörer Textilgruppen använder för att leverera dina varor.
4.5 Hur länge Textilgruppen lagrar dina personuppgifter

4.5.1 Textilgruppen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Textilgruppen genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört. Textilgruppen kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister samt för att hantera rättsliga krav som riktas mot Textilgruppen. För att uppfylla de lagringsskyldigheter som följer av lag kan Textilgruppen komma att lagra personuppgifterna under en period efter kundrelationens upphörande, exempelvis avseende bokföring.

5 REKRYTERING

5.1 Inledning
5.1.1 När du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för ett jobb hos Textilgruppen kan Textilgruppen komma att samla in, lagra och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med detta avsnitt 5.

5.2 Vilka typer av personuppgifter Textilgruppen behandlar
5.2.1 Textilgruppen registrerar de uppgifter och den information du tillhandahåller Textilgruppen i samband med din ansökan. Registreringen omfattar även information som Textilgruppen erhåller i samband med din ansökan som t.ex. ditt CV, följebrev eller referenser från tidigare arbetsgivare.

5.3 Ändamål och rättslig grund
5.3.1 Dina uppgifter kommer att användas i syfte att bedöma din ansökan, kontrollera dina referenser och verifiera dina uppgifter. Textilgruppen kommer också att använda dina uppgifter för att ge svar på din ansökan och för eventuell kallelse till intervju. När du skickar in en ansökan eller intresseanmälan godkänner du samtidigt att Textilgruppen behandlar dina personuppgifter i en rekryteringsprocess.

5.4 Vem som har tillgång till dina uppgifter
5.4.1 Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuell rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringsförfarandet.

5.5 Hur länge Textilgruppen lagrar dina personuppgifter
5.5.1 Textilgruppen lagrar dina personuppgifter under den tid rekryteringsprocessen pågår, varefter uppgifterna raderas. Om du samtyckt till att Textilgruppen får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stället komma att bevaras i två (2) år efter lämnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan återkallas), varefter de raderas. Trots det sagda kan Textilgruppen komma att lagra personuppgifterna så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidta rättsliga åtgärder i anledning av rekryteringsförfarandet.

6 DINA RÄTTIGHETER

6.1 Rätt till tillgång
6.1.1 Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter Textilgruppen lagrat om dig. Textilgruppen ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid efterfrågan av eventuella extra kopior kan Textilgruppen komma att ta ut en administrationsavgift.

6.2 Rätt till dataportabilitet
6.2.1 Du har rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsningsbart format, överförd till dig eller annan av dig angiven part, varje gång Textilgruppen behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller i enlighet med ingått avtal. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett Textilgruppen och gäller så långt det är tekniskt möjligt för Textilgruppen att tillmötesgå din begäran.

6.3 Rätt till rättelse
6.3.1 Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, vilket även inbegriper rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

6.4 Rätt till radering
6.4.1 Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av Textilgruppen, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

6.5 Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning
6.5.1 Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Textilgruppen upphör då med behandlingen såvida Textilgruppen inte kan visa på ett legitimt skäl till behandling som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

6.6 Din rätt att neka till direktmarknadsföring
6.6.1 Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller genom att kontakta Textilgruppen

6.7 Rätt att återkalla samtycke
6.7.1 Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

6.8 Rätt till begränsning
6.8.1 Du har rätt att kräva att Textilgruppen i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att Textilgruppen begränsar behandlingen av uppgifterna under den tid det tar för Textilgruppen att kontrollera dess korrekthet.

6.9 Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
6.9.1 Om du anser att Textilgruppen behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta Textilgruppen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

7 KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med Textilgruppen med anledning av Textilgruppens behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Textilgruppen via telefon på 08–7560380 eller e-post på info@textilgruppen.nu

8 ÄNDRINGAR AV POLICYN

8.1 Textilgruppen kan behöva uppdatera personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Textilgruppens webbplats. Textilgruppen meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter.